समाचार

सूचनाको हक सम्बन्धमा

आर्थीक वर्ष 

प्रथम त्रैमासिक सूचना

दोस्रो त्रैमासिक सूचना तेस्रो त्रैमासिक सूचना चौथो त्रैमासिक सूचना
२०७९/८० प्रथम त्रैमासिक दोस्रो त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक -
२०७८/७९ प्रथम त्रैमासिक दोस्रो त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक चौथो त्रैमासिक
२०७७/७८ प्रथम त्रैमासिक दोस्रो त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक चौथो त्रैमासिक
 २०७६/७७ प्रथम त्रैमासिक दोस्रो त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक चौथो त्रैमासिक