त्रैमासिक प्रतिवेदन

त्रैमासिक प्रतिवेदन

त्रैमासिक रिपोर्ट

पहिलो त्रैमासिक 

दोस्रो त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक चौथो त्रैमासिक
२०७९/८० पहिलो रिपोर्ट - - -
२०७८/७९ पहिलो रिपोर्ट दोस्रो रिपोर्ट तेस्रो रिपोर्ट चौथो रिपोर्ट
२०७७/७८ पहिलो रिपोर्ट दोस्रो रिपोर्ट तेस्रो रिपोर्ट चौथो रिपोर्ट
 २०७६/७७ पहिलो रिपोर्ट दोस्रो रिपोर्ट तेस्रो रिपोर्ट चौथो रिपोर्ट
 २०७५/७६ पहिलो रिपोर्ट दोस्रो रिपोर्ट तेस्रो रिपोर्ट चौथो रिपोर्ट
२०७४/७५ पहिलो रिपोर्ट दोस्रो रिपोर्ट तेस्रो रिपोर्ट चौथो रिपोर्ट
२०७३/७४ पहिलो रिपोर्ट दोस्रो रिपोर्ट तेस्रो रिपोर्ट चौथो रिपोर्ट
 २०७२/७३ पहिलो रिपोर्ट दोस्रो रिपोर्ट तेस्रो रिपोर्ट चौथो रिपोर्ट
२०७१/७२ पहिलो रिपोर्ट दोस्रो रिपोर्ट तेस्रो रिपोर्ट चौथो रिपोर्ट
 २०७०/७१ पहिलो रिपोर्ट दोस्रो रिपोर्ट तेस्रो रिपोर्ट चौथो रिपोर्ट