अन्तरिम वित्तीय विवरण

अन्तरिम वित्तीय विवरण : 

आर्थिक वर्ष

पहिलो त्रैमासिक प्रतिबेदन

दोस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन

तेस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन

चौथो त्रैमासिक प्रतिबेदन

२०७९/८०

प्रथम त्रैमासिक प्रतिबेदन २०७९-८० 

दोस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन २०७९-८०

  तेस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन २०७९-८०

 

२०७८/७९

 

 

 

चौथो त्रैमासिक प्रतिबेदन २०७८-७९