परिकल्पना

विशेषतः गरिवीको रेखामुनि बांचिरहेका परिवारहरुलाई वित्तीय हिसावले सक्षम, प्राविधिक हिसावले दिगो र प्रतिस्पर्धि लघुवित्त सेवाको अविछिन्न पहुंच पुरयाउने ।