भौगोलिक क्षेत्र

यस वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती लिई हाल ७० जिल्लामा आफ्नो कार्य संचालन गरिरहेको छ।

प्रदेश १ :

प्रदेश २ :

प्रदेश ३ :

प्रदेश ४:

प्रदेश ५ :

प्रदेश ६:

प्रदेश ७ :