नबाडिएका लाभाशं सुची

नबाडिएका लाभाशं

 क्रम सं. र्थिक वर्ष  डाऊनलोड्स गर्नुहोस् 
आ. व. - २०७६.७७ २०७.७
आ. व. - २०७५.७६  २०७.७
आ. व. - २०७४.७५ २०७४.७५
आ. व. - २०७३.७४ २०७३.७४
आ. व. - २०७२.७३ २०७२.७३
आ. व. - २०७०.७१ २०७०.७१
आ. व. - २०६९.७० २०६९.७०
 आ. व. - २०६८.६९ २०६८.६९
आ. व. - २०६७.६८ २०६७.६८
१० आ. व. - २०६६.६७ २०६६.६७
११ आ. व. - २०६१.६२ २०६१.६२