उच्च पहाडी पद्धति

देशको भौगोलिक तथा वातावरणीय कारणले गर्दा ग्रामीण पद्धतिले प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेका खास गरी जनघनत्व कम रहेका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कार्यक्रम विस्तार गर्न यो पद्धतिको विकास गरी कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ ।