सामुदायिक पद्धति

 शाखा कार्यालयहरुले निरन्तर सेवा दिन नसक्ने दुर्गम क्षेत्रहरुमा लघुवित्तको पहुंच विस्तार गर्न समुदायलाई तालिम दिई निजहरुबाट नैं कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गराउन वित्तीय संस्थाले यो पद्धति सञ्चालन गरेको छ ।