साधारणसभा सम्बन्धि

साधारण सभाको निर्णयहरु:

आ.व. ०७३|७४

आ.व. ०७४|७५

आ.व. ०७५|७६