साधारणसभा सम्बन्धि

साधारण सभाको निर्णयहरु:

 

२१ औं साधारण सभा (आ.व. |७९)

२०औं साधारण सभा (आ.व. २०७|)

१९औं साधारण सभा (आ.व. २०७६|)

१८औं साधारण सभा (आ.व. ७५|७६)

७औं साधारण सभा (आ.व. ७४|७५)

१६औं साधारण सभा(आ.व. ७३|७४)