Base Rate

Base Rate

Fiscal Year

Baishakh

Jestha

Ashadh Shrawan

Bhadra

Ashoj Kartik Mangsir Paush Magh Phagun

Chaitra

2079/80

-

-

- -

-

- - - 13.51% 13.73%